Strategický plán

Strategický rozvojový plán města je zpracováván podle Metodiky tvorby programu rozvoje obce ( viz. zákon o obcích ), kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tématický rozsah řešení programu reflektuje velikost města, stanovený plánovací horizont a dohodnutou míru podrobnosti zpracování.

mapa

Analytická část SRPO hodnotí vývoj a stav jednotlivých význačných ekonomických, kulturně-historických, společenských, ekologických a dalších ukazatelů a jevů.
Na základě rozboru těchto ukazatelů odhaluje příčiny a důsledky jejich vývoje. Je posuzován současný stav a vývoj základních ukazatelů v obci (jak kladné, tak záporné stránky rozvoje města).

puzzle

Tématické oblasti analytické části ( příklad):

 • Historie
 • Obyvatelstvo
 • Ekonomika
 • Rozvojová dokumentace
 • Technická infrastruktura
 • Doprava
 • Občanská vybavenost
 • Životní prostředí
 • Správa obce
 • Zájmové aktivity
 • Péče o děti, seniory a handicapované osoby

swot

Pro podrobnější specifikaci způsobu dosažení plánovaných cílových stavů je třeba zvolit konkrétní druh strategie. Jednotlivé druhy strategií se liší z metodami a nástroji, které pro svou realizaci vyžadují.

Hodnocení a výběr variant strategie pro tvorbu strategického plánu je značně náročný proces, který využívá především zkušenosti, znalosti a intuici. Tento proces by měl splňovat určité požadavky:

■ přibližně stejná míra podrobností variant
■ konkrétní soubor kritérií hodnocení
■ respektování souboru omezení
■ hodnocení každé varianty při všech scénářích
■ respektování hranice přijatelného rizika

Podmínky fungování strategického myšlení:
■ schopnost systémového pohledu
■ trvalá cílevědomost
■ zohledňování časového faktoru
■ hypotetické uvažování
■ schopnost oportunistického hodnocení

Tři fáze strategického řízení:
■ formulace strategie
■ uplatnění strategie
■ hodnocení strategie

Strategii lze chápat jako vodítko pro rozhodování za neurčitých podmínek.
Více při osobní konzultaci.

Nabídka na vpracování strategického rozvojového plánu města ZDE

 

Comments are closed.